ථෙරවාද ත්‍රිපිටකය

Deegha Nikaya දීඝ නිකාය 

 Majjima Nikaya මජ්ජිම නිකාය 

 Samutta Nikaya සංයුත්ත නිකාය 

 Anguttara Nikaya අංගුත්තර නිකාය 

 Kuddaka Nikaya කුද්ධක නිකාය 

Petakopadesaya  (A very important part of Tipitaka that is being ignored due to ignorance)

 Abhidhamma pitakaya අභිධර්ම පිටකය 

 Vinaya Pitakaya

Katina Dharma Deshana

All Dhamma Deshana will be available here.
--Link1--
--Link2--

Atavisi Buddha Pooja

The Path

Popular Posts

Labels

Blog Archive

Recent Posts

Pages

Blogger Credits

This website is hosting on Blogger.
Blogger Theme by NewBloggerThemes.com
The template is altered from its original form to Georgia Buddhist Vihara requirements.

Your kind contribution


The Georgia Buddhist Vihara is run by a non-profit tax-exempted organization. All your donations are tax deductible.

Total Pageviews