ථෙරවාද ත්‍රිපිටකය

Deegha Nikaya දීඝ නිකාය 

 Majjima Nikaya මජ්ජිම නිකාය 

 Samutta Nikaya සංයුත්ත නිකාය 

 Anguttara Nikaya අංගුත්තර නිකාය 

 Kuddaka Nikaya කුද්ධක නිකාය 

Petakopadesaya  (A very important part of Tipitaka that is being ignored due to ignorance)

 Abhidhamma pitakaya අභිධර්ම පිටකය 

 Vinaya Pitakaya

Subscribe for Events

* indicates required

Support GBV

Youtube Stream

Labels

Blog Archive

Recent Posts

Blogger Credits

This website is hosted on Blogger. Blogger Theme by NewBloggerThemes.com and the template is altered from its original form to Georgia Buddhist Vihara requirements.

Your kind contribution


The Georgia Buddhist Vihara is run by a non-profit tax-exempted organization. All your donations are tax deductible.

Total Pageviews